icheck.com.vn

iCheck ứng dụng công nghệ Barcode/QR Code giúp doanh nghiệp quản lý sản phẩm, kênh phân phối & tương tác hiệu quả với người dùng nhằm tăng trải nghiệm khách hàng, tăng hiệu quả kinh doanh cho Doanh nghiệp.

Hạng mục triển khai: Website